There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Friday, May 08, 2009

काहीच घडले नाही....

जे-जे... कधीही नव्हतेच... ते-ते सर्व... नष्ट झाले....
आणि..
जे-जे... कायम होतेच..... ते सर्व स्पष्ट झाले.....! 

-Nitin