There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, November 19, 2009

'बोध'

'अभ्यास' म्हणजे...
बोधाचा फक्त आभास,
आणि
'बोध' म्हणजे...
सतत, सहज, अनायास ! :-)

सप्रेम ♥


-नितीन राम