There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, August 12, 2010

तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी

तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी
"अर्जुन-पण" हे हृदयामध्ये इतके घट्ट कवटाळले गेले आहे कि त्यामुळे
कृष्णाची भगवत-गीता वर्षोंवर्षे फक्त बुद्धीतच (डोक्यातच) घुट्मळती आहे.

"अर्जुन-पणा"वर जरासा... 'प्रज्ञेचा प्रकाश' पडण्याचा अवकाश आहे कि
हृदयातून कृष्ण आपसुकपणे प्रकट होण्यास.......केव्हापासूनचा उत्सुक आहे....! :-)

सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम

१२ ऑगस्ट २०१०