There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Friday, March 02, 2012

'मी' कोण आहे? : मूळभूत प्रश्न


"मूळ-भूत" प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसते.
'भूत' नष्ट झाले की.... 'मूळ' आपसुक उघडे पडते...
'मूळ-स्वरुप’ आपसुक मोकळे होते…!
'भूत' म्हणजे काय... कल्पना... भास.
जे नाहीये पण आहे असे वाटते.. 'ते'.
'भूत' म्हणजे... शोधणारा... साधणारा...!
कशाला साधायला जाते आहे हे भूत...
तर मूळाला,
मूळ-स्वरुपाला... जे स्वतः असंध आहे ! :-)

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
०१ मार्च २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Related Links:

'मी' कोण आहे? - एक सोप्पे कोडे!
http://abideinself.blogspot.in/2012/05/blog-post.html
Life is an illusion...Beyond doubt, Beyond belief
http://abideinself.blogspot.in/2012/04/life-is-illusionbeyond-doubt-beyond.html

NISHABDA - The Wordless
http://abideinself.blogspot.in/2010/11/nishabda-wordless.html
निशब्द
http://abideinself.blogspot.com/2010/03/blog-post.html